Budgetförslag 2019-2021

Vår politiska strävan är att ge kommuninvånare, unga som gamla, likvärdiga livschanser och villkor. Vi kommer aldrig att acceptera att föräldrarnas ekonomi eller utbildningsnivå avgör om barn och unga kan förverkliga sina livsdrömmar.
Vallentuna är en fantastisk kommun med mycket utvecklingspotential. Det tas inte tillvara på idag. Vi är beredda att investera för att få fart på samhällsutvecklingen. De eviga besparingarna har orsakat ett anemiskt tillstånd där medarbetarnas kraft går åt att täcka upp för varandra och överleva vardag istället för att kunna utveckla och förbättra vår kommunalverksamhet. Därför har vi lagt ett budgetförslag som ger andrum och är ett viktigt steg i arbetet bl.a. att skapa förutsättningar för bättre skolresultat och värdig ålderdom.

Klicka här för kalkylerna i vårt budgetförslag

Vi finansierar våra satsningar med en 50 öres skattehöjning samt genom att slå ihop två nämnder. Detta utökade budgetutrymme innebär att:

 • Socialnämnden får utökad budgetram på 25 miljoner UTAN att det sparas på barn och äldre.
 • Arbetsmarknadsavdelningen AMA behålls och utvecklas. Alla som kan jobba ska jobba. AMA har framgångsrikt lotsat långtidsarbetslösa och deltidssjuksskrivna tillbaka till arbete över 10 års tid. Den verksamheten behövs om vi även i fortsättningen vill vara en kommun med låg arbetslöshet.
 • Det förebyggande arbetet är nyckeln till lägre samhällskostnader på sikt. Det behövs därför flera mindre Träffpunkter för ungdomar och äldre. En medarbetare till som ska jobba med ungdomar behöver anställas.
 • De höga avgifterna till Kulturskolan ska halveras för att flera barn kan delta i dess verksamhet och få en meningsfull fritid. Dessutom vill vi utöka kursutbudet med slöjd och spelutveckling.
 • Föreningsbidragen ökas. 4H ska i tillägg få extra kommunalt stöd på 500 000kr för att kunna fortsätta med sin visningsverksamhet.
 • För att skapa flera jobb och skapa större kundunderlag för våra befintliga företagare måste kommunen ta aktivare roll i näringslivsfrågor. Stöd till Husbygårdens VA-anläggning i utbyte för visningar för elever och seniorer, ordna dricksvatten vid Naturum vid Angarnsjöängen och renovering och upprustning av skolmuseet är investeringar som höjer Vallentunas attraktivitet som besöksmål.
 • ”Sinnenas trädgård” i Väsbygården är en satsning för de äldre. Utevistelsen, naturens färger och dofter i nära anslutning till boendet ökar deras livskvalitet.
 • Vi vill införa promenad- och kulturgaranti för äldre. Idag har de äldre en timmes utevistelse per vecka vilket är alldeles för lite. Med hjälp av extratjänster (ett statligt bidrag) kan vi erbjuda äldre flera tillfällen för promenader.
 • Förskollärartätheten är idag mycket låg i Vallentuna. Det finns risk att förskolan inte kan efterleva de krav som läroplan för förskolan ställer. Det betyder att kommunens yngsta invånare får sämre grund för sitt livslånga lärande än i andra kommuner i landet. Därför vill vi höja förskolepengen med 5 miljoner vilket motsvarar ca +2000kr/ barn. Det ger förskolorna ett ekonomiskt utrymme att kunna anställa legitimerade förskollärare och minska barngruppernas storlek.
 • Vi vill satsa 2,5 miljoner på uppdragsutbildning för barnskötare som utbildar sig till förskolelärare vid sidan av arbetet. Detta är ytterligare ett sätt att öka andelen förskollärare i våra förskolor.
 • Skolor i Kårsta, Karby och Lindholmen får ökat glesbygsstöd för att kunna rekrytera legitimerade lärare.
 • Vi vill införa nolltaxa i våra hallar och anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet. Det leder till lägre medlemsavgifter och större möjligheter för flera att delta.
 • ”Önsketimme” för funktionshindrade är en mindre men betydelsefull satsning.
 • Vi måste ta krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga. Vi kräver en utredning och åtgärdsplan att komma till rätta med detta.
 • Kommunen har fått ökat ansvar för tillsyn (livsmedel, hälso- och miljöskydd). För att uppfylla dessa nya krav behöver kommunen anställa två personer till.

Förutom detta har vi också reserverat några långsiktiga investeringar utöver alliansens:

 • Konstfrusen isbana i Kårsta 2019/2020, 10 milj.
 • Snömaskiner i Brottby 2021, 5 milj.
 • Friidrotts- och fotbollshall 2022/23, 60 milj.
 • Hundrastgård

Vi anser att hela kommunen ska ta del av investeringarna och få känna framtidstro. Tillsammans kan vi bygga ett Vallentuna för alla.

facebook Twitter Email