Angående partiledningens nya inriktning i migrationspolitiken

Med beaktande av vår arbetarekommuns tidigare ställningstaganden i frågan så beslöt styrelsen vid sitt extra styrelsemöte 8 maj 2018, att göra följande uttalande till Partistyrelsen:

”Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommun är lojal mot de av Partikongressen 2017 beslutade Politiska riktlinjer. Där uttalas bl.a.:

– att Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening främjar en bra etablering.

Partiledningens ställningstagande 4 maj 2018 rörande förlängning av den tillfälliga asyllagen, med fortsatta tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad möjlighet till familjeåterföring, är inte i enlighet med dessa riktlinjer.

Utöver detta råder stor risk att den tillfälliga asyllagen och dess nuvarande tillämpning är i strid med konventionsåtaganden Sverige ålagt sig att följa. Däribland FN’s Barnkonvention som på bl.a. Socialdemokraternas initiativ blir svensk lag 1 januari 2020.

Då ovan ställningstagande är i strid med beslutade riktlinjer och kommande lagstiftning uppmanar vi Partiledningen att ompröva sitt ställningstagande”.

Jerri Bergström, ordförande

facebook Twitter Email