Skollyftet

VALLENTUNA BEHÖVER ETT SKOLLYFT

Vallentuna är en av Sveriges allra rikaste kommuner. Här finns förutsättningarna att vara Sveriges bästa skolkommun. Trots det lämnar 1 av 5 elever i Vallentuna grundskolan utan fullständiga betyg. Vi ligger på samma nivå som kommuner där socioekonomin är betydligt tuffare. Jämför vi Vallentuna med liknande kommuner, ex Täby och Danderyd, så klarar mer än 90 % av eleverna skolan.

Vallentunas skolmisslyckande beror på den lokala politiken efter åratal av Moderat styre. Vi är en av de kommuner som har lägst skolpeng i Sverige. Det har lett till för få lärare och annan personal, för stora barngrupper och ständiga skolnedläggningar och omorganisationer.

Barnen är vår framtid. Det är dags att prioritera skolan i Vallentuna. Vi föreslår ett Skollyft för Vallentuna. Det är 10 konkreta reformer för hur vi vänder utvecklingen i Vallentunas skolor. Vi anställer fler lärare och annan personal, minskar barngrupperna och vi stoppar skolnedläggningarna och omorganisationerna. Det är den bästa investeringen för framtiden.

Vi behöver din hjälp för att sätta press på Vallentunas moderata styre. Skriv under för ett Skollyft (klicka här)

Våra 10 reformer för att förbättra skolan i Vallentuna

HÖJD SKOLPENG

För att bli en attraktiv skolkommun som präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap måste vi ge skolan rätt ekonomiska förutsättningar. Vallentunas låga skolpeng har tvingat skolorna att spara, inte minst på lärare och annan personal i skolan. Det är ohållbart! Skolpengen i Vallentuna måste höjas så att vi bl.a. kan anställa fler lärare och minska barngrupperna. Vallentunas barn och elever ska få de bästa förutsättningarna att klara skolan och nå sin fulla potential.

MINSKA BARNGRUPPERNA I FÖRSKOLAN

Små barn behöver små barngrupper i förskolan. Med tillräckligt med pedagoger för att varje barn ska hinna få sina behov tillgodosedda och en lagom arbetsbelastning så att pedagogerna ska kunna utföra sina pedagogiska uppgifter. Vi vill öka resurserna till förskolan rejält så de kan anställa fler pedagoger och minska barngrupperna. Vi vill se max 15 barn per 3 pedagoger på varje avdelning för 4-5 åringar och max 12 barn per 3 pedagoger för 1-3 åringar. Det är i linje med vad Skolverket rekommenderar.

ANSTÄLLA FLER LÄRARE OCH ANNAN PERSONAL

Vi vill anställa fler legitimerade lärare för att höja kunskapsresultaten. För att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen och varje elev ska ges det bästa stödet behöver lärarna stöd av fler elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Fler vuxna i klassrummet skapar trygghet och studiero. Vallentuna ska vara en attraktiv arbetsgivare där de bästa lärarna vill jobba.

TIDIGA INSATSER MED STÄRKT ELEVHÄLSA OCH SAMARBETE

Ju tidigare ett barn får rätt stöd, desto bättre kommer barnet klara sin utbildning och ha goda förutsättningar för ett gott liv. Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen eller mår dåligt måste upptäckas tidigt och ska få stöd omgående. Stödet ska finnas på plats redan i förskolan. Därför behöver vi säkerställa att förskolorna och skolorna har väl uppbyggda barn-/elevhälsoteam, där bland annat specialpedagog och psykolog ingår. Även språkstödet och samarbetet med vård och socialtjänst behöver stärkas.

STOPP TILL SKOLNEDLÄGGNINGARNA OCH OMORGANISATIONERNA

Vallentunas skolor har för länge lidit av ogenomtänkt och ryckig skolpolitik. Detta har bl.a. lett till nedläggning av Karbyskolans högstadium och ett antal kommunala förskolor. Det har skapat oro och instabilitet för elever, föräldrar och skolpersonal. Det måste få ett stopp. Nu behöver Vallentunaborna långsiktighet och stabilitet kring de kommunala förskolorna och skolorna i Vallentuna.

UTÖKA SKOLSKJUTSEN

Vi vill införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskar familjers stress och gör barnens väg till skolan tryggare. Det skulle samtidigt minska biltrafiken. Det ska vara möjligt att få skolskjuts från fritids och du ska kunna välja skola både inom och utanför kommunen. Skolskjuts för elever med funktionsnedsättningar ska förbättras.

RÄTT TILL 30 TIMMAR FÖRSKOLA FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA

Barn har rätt till den viktiga pedagogiska miljö som förskolan erbjuder – även när deras föräldrar är hemma med ett yngre syskon. Därför vill vi utöka rätten för barn till föräldralediga och arbetslösa att gå på förskolan.

ALLA SKOLOR SKA HA BEMANNADE SKOLBIBLIOTEK

Skolbiblioteken har en viktig roll för att främja både elevers läsande, kunskaper samt medie- och informationskunnighet. I Vallentuna är de flesta skolbiblioteken under all kritik, så pass att man i vissa fall endast har en boklåda och kallar det skolbibliotek. Alla skolor ska ha ett bibliotek med tillgång till bibliotekarie med digital kompetens.

VÄRNA LANDSBYGDSSKOLORNA

För Socialdemokraterna är det en självklarhet att hela Vallentuna ska leva. En ort utan skola är en fattigare ort. Många familjer väljer att bo utanför centrala Vallentuna för att ge sina barn en trygg uppväxt och skolgång i naturnära miljö. Extra stöd till våra landsbygdsskolor är avgörande för att skolorna ska finnas kvar och drivas med fullgod kvalitet.

RUSTA UPP OCH MODERNISERA LOKALER OCH UTEGÅRDAR

Den fysiska miljön, både utom- och inomhus, har stor betydelse för barns utveckling och lärande. På allt för många håll i Vallentuna är lokalerna i behov av renovering och anpassning för den verksamhet som bedrivs där. Vi vill lägga ett särskilt fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer, det är gynnsamt för alla barn och elever i deras utveckling och lärande. Även utomhusmiljöerna är på flera förskolor och skolor under all kritik. En bra utegård spelar stor roll för barns och ungas lärande och deras sociala och fysiska utveckling. Vi vill därför modernisera och renovera utegårdarna. De ska vara stora, gröna, ha spännande lekredskap och naturlig skugga.

Vi behöver din hjälp för att sätta press på Vallentunas moderata styre. Skriv under för ett Skollyft (klicka här)

Läs mer om vår skolpolitik i Vallentuna (klicka här)

facebook Twitter Email