Vår skolpolitik för Vallentuna

SOCIALDEMOKRATERNA I VALLENTUNAS SKOLPOLITISKA PROGRAM FÖR 2024-2026 OCH ÅREN DÄREFTER

Att klara grundskolan lägger grunden för vuxenlivet. Elever som inte klarar grundskolan löper en avsevärt högre risk att som vuxna hamna utanför arbetsmarknaden. De som saknar arbete är också de fattigaste personerna i Sverige. En fungerande skolgång är dessutom enligt forskning en viktig grundläggande skyddsfaktor för att förebygga brottslighet. För att varje individ ska få leva i frihet och känna framtidstro måste det vara kommunpolitikernas högsta prioritet att säkerställa att alla barn i Vallentuna klarar grundskolan.

Tyvärr ser verkligheten inte ut så. I dagsläget lämnar var femte elev i Vallentuna grundskolan utan fullständiga betyg. Åratal av alliansstyre har gjort Vallentuna till en kommun där ojämlikheten fått växa, inte minst mellan kommundelarna. Där skolan lidit av underfinansiering under en allt för lång tid. Istället för att erkänna resursbristen och höja skolpengen så genomför alliansstyret ständiga skolnedläggningar och omorganisationer. För att få ihop ekonomin på skolorna har rektorerna tvingats spara, inte minst på lärare och annan personal i skolan.

Situationen är ohållbar. Det är dags att vända den negativa trenden i Vallentunas skolor.

Vallentuna behöver en ny skolpolitik som sätter Vallentunas skolor, förskolor och resursskolor högst upp på den politiska agendan. Skolpengen måste höjas, nedläggningarna och omorganisationerna upphöra och stabiliteten återinrättas.

Vi har en tydlig vision för Vallentunas skolor. Vallentuna är en av Sveriges rikaste kommuner och har alla förutsättningar att vara bästa skolkommun där alla barn klarar grundskolan – oavsett under vilka sociala eller ekonomiska förhållanden som hen växt upp. Vi vill skapa en skola som präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. En plats där varje individ, såväl elev som medarbetare, har möjlighet att utveckla sin fulla potential. I vårt Vallentuna har varje elev rätt till en framtid där de kan förverkliga sina drömmar. Vi vill ha en skola som är jämlik med höga resultat där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

För att nå dit krävs ambitiösa och långsiktigt hållbara politiska beslut. Vi är beredda att vända på varje sten för att utveckla Vallentunas skolor. I detta skolpolitiska program kan du läsa om hur.

DETTA VILL VI MED VALLENTUNAS FÖRSKOLOR

Det är i förskolan som grunden läggs för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Förskolan måste därför vara en rolig, trygg och lärorik plats för barnen. Oavsett vilken förskola som föräldrar väljer åt sina barn ska de känna sig trygga med att barnen har det bra i förskolan när de lämnar sitt barn för att gå till arbetet. Alla Vallentunas förskolor måste därför hålla hög kvalitet, vara likvärdiga och socialt utjämnande.

För att förbättra kvalitén i Vallentunas förskolor behövs insatser på flera områden. Det behövs satsningar för att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten, förbättringar av förskolornas fysiska miljöer och satsningar på att kompetensutveckla personalen.

Barn är olika och ibland behöver olika former av stöd sättas in. Ju tidigare ett barn får rätt stöd, desto bättre kommer barnet klara sin utbildning och ha goda förutsättningar för ett gott liv. Det stödet ska finnas på plats redan i förskolan. Därför behöver det finnas väl uppbyggda barnhälsoteam, där bland annat specialpedagog ingår. Språkstödet ska öka och samarbetet med vård och socialtjänst stärkas.

VÅR FÖRSKOLEPOLITIK I PUNKTER
 • Höja förskolepengen för att öka resurserna till Vallentunas förskolor.
 • Minska barngrupperna så att de följer Skolverkets rekommendationer. Max 15 barn och 3 pedagoger på varje avdelning för 4-5 åringar och max 12 barn och 3 pedagoger för 1-3 åringar.
 • Anställa fler pedagoger och öka andelen förskollärare.
 • Satsa på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare.
 • Fria arbetskläder och arbetsskor för alla väder till personalen.
 • Säkerställa att alla barns behov möts upp.
 • Säkerställa att det finns väl uppbyggda barnhälsoteam till förskolorna, där bland annat specialpedagog ingår. Även språkstödet och samarbetet med vård och socialtjänst behöver stärkas.
 • Rätt till 30 timmar förskola för föräldralediga och arbetslösa.
 • Modernisera och rusta upp förskolegårdarna.
 • Rusta upp förskolorna och skapa tillgängliga lärmiljöer.
 • Utöka ”Nattis” både i barnets hem och på förskola.
 • Lässatsning redan i förskolan.
 • Öka inskrivningsgraden i förskolan.
DETTA VILL VI MED VALLENTUNAS GRUNDSKOLOR

Att klara grundskolan lägger grunden för vuxenlivet. Elever som inte klarar grundskolan löper en avsevärt högre risk att som vuxna hamna utanför arbetsmarknaden. Höga och rätt ställda förväntningar på alla elever är en förutsättning för att höja resultaten i skolan. Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen eller mår dåligt måste upptäckas tidigt. Likaväl ska de mest studiemotiverade eleverna ständigt få nya utmaningar.

Vi vill anställa fler legitimerade lärare för att höja kunskapsresultaten. För att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen och varje elev ska ges det bästa stödet behöver lärarna stöd av fler elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Fler vuxna i klassrummet skapar trygghet och studiero. Vallentuna ska vara en attraktiv arbetsgivare där de bästa lärarna vill jobba.

Alla Vallentunas skolor ska hålla hög kvalitet, vara likvärdiga och socialt utjämnande. Vårt mål är att alla ska klara skolan.

VÅR SKOLPOLITIK I PUNKTER
 • Höja skolpengen för att öka resurserna till Vallentunas skolor.
 • Anställa fler legitimerade lärare för att höja kunskapsresultaten.
 • Höja lärarnas och rektorernas löner så att de är konkurrenskraftiga i Stockholmsregionen. Vallentuna ska vara en attraktiv arbetsgivare i Stockholmsregionen. De bästa lärarna ska vilja jobba i Vallentuna. Möjlighet att utvecklas inom lärartjänsten är också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Säkerställa att alla elevers behov möts upp. Alla barn kan klara skolan men de har olika behov för att nå dit. Likaväl ska ingen elev hållas tillbaka. Eleverna ska mötas av höga förväntningar och framtidstro.
 • Fler speciallärare och specialpedagoger ger varje elev bättre stöd i skolan.
 • All personal ska ges ökade kunskaper inom NPF. Det är en satsning som gynnar alla elever.
 • Möjligheten och rätten till skolskjuts ska utökas. Det ska vara möjligt att få skolskjuts från fritids och du ska kunna välja skola både inom och utanför kommunen. Skolskjuts för elever med funktionsnedsättningar ska förbättras.
 • Ha bemannade skolbibliotek med digital kompetens på alla skolor.
 • Satsa på ”stormentorer” som fokuserar på elevhälsoarbetet så att lärarna kan ägna sig åt kärnuppdraget.
 • Säkra tillgången till bra och uppdaterade läromedel.
 • Modernisera och rusta upp skolgårdarna.
 • Rusta upp skolorna och skapa en lärmiljö som är tillgänglig för alla.
 • Säkerställa att det finns väl uppbyggda elevhälsoteam på skolorna där bland annat specialpedagog och psykolog ingår. Även språkstödet och samarbetet med vård och socialtjänst behöver stärkas.
 • Resurserna mellan skolorna ska fördelas efter behov för att bryta ojämlikheten,
 • Värna landsbygdsskolorna – Extra stöd till våra landsbygdsskolor är avgörande för att skolorna ska kunna finnas kvar och drivas med fullgod kvalitét.
 • Öka resurserna till resursskolorna som kan vara räddningen för vissa elever.
 • De som behöver hjälp med läxor ska alltid kunna få lärarledd läxhjälp efter skoltid.
 • Satsa på samverkansarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritid på kommunal nivå – för att förebygga och motverka att barn och ungdomar fastnar i kriminalitet, missbruk och andra riskbeteenden.
 • Mens ska aldrig vara ett hinder. Därför ska det finnas gratis mensskydd på toaletterna.
DETTA VILL VI MED VALLENTUNAS GYMNASIUM

Vallentuna gymnasium ska vara ett attraktivt gymnasium som lockar fler. Gymnasiet är en investering för vårt framtida Vallentuna. Vidareutbildning leder till minskad risk för fattigdom i vuxenlivet. Chansen att finna ett jobb ökar betydligt om individen har en gymnasieutbildning. Eftersom arbetsmarknaden ofta förutsätter en gymnasieexamen måste ambitionen vara att uppmuntra varje elev i Vallentuna att fortsätta med gymnasiestudier.

För att locka fler elever och se till att de klarar studierna är det viktigt att gymnasiet håller hög kvalitet och motsvarar elevernas förväntningar.

VÅR GYMNASIEPOLITIK I PUNKTER
 • Fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg – så skapas bättre förutsättningar till arbete och vidare studier. Därför behöver kvaliteten höjas och varje elevs behov mötas.
 • Anställa fler legitimerade lärare för att höja kunskapsresultaten.
 • Höja lärarnas och rektorernas löner så att de är konkurrenskraftiga i Stockholmsregionen. Vallentuna ska vara en attraktiv arbetsgivare i Stockholmsregionen. De bästa lärarna ska vilja jobba i Vallentuna. Möjlighet att utvecklas inom lärartjänsten är också viktigt.
 • Vallentuna ska ha ett strategiskt arbete med matchning in i jobb, praktik eller utbildning för de ungdomar som inte gått/gått ut gymnasiet.
 • Elever som inte klarat gymnasiet på tre år ska ges möjlighet att läsa in de kurser de saknar betyg i.
 • Säkerställa att det finns väl uppbyggt elevhälsoteam på gymnasiet.
 • En kartläggning ska göras och åtgärder tas fram för att motverka psykisk ohälsa och skolstress i gymnasiet.
 • Satsa på samverkansarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritid på kommunal nivå – för att förebygga och motverka att ungdomar fastnar i kriminalitet, missbruk och andra riskbeteenden.
 • Mens ska aldrig vara ett hinder. Därför ska det finnas gratis mensskydd på toaletterna.
DETTA VILL VI MED VALLENTUNAS FRITIDSHEM

Fritidshemmet ska vara en naturlig del av barnens vardag och behöver vara trygg och ha stimulerande miljö, både socialt och fysiskt. Därför vill vi satsa på fritidshemmen och uppmuntra fler elever att delta i fritidsverksamheten. Personalen ska ges förutsättningar att jobba mot fritidshemmens läroplan och vara stödjande för det övriga skolarbetet.

Fritidshemmen fungerar bäst när det samverkar och koordineras med skolan. Syftet med fritidshemmet är att utgöra ett komplement till grundskolan och därför krävs en löpande dialog och samarbete mellan de två. Ett specifikt område där vi efterfrågar samverkan är barnens mentala hälsa och förmåga. Det är viktigt att personalen på fritidshemmet får tillgång till kompetensutveckling när det gäller barns psykiska hälsa och funktionsnedsättningar. På så sätt kan personalen på fritidshemmet upptäcka problem hos barn som inte visar sig tydligt i grundskolan och se till att dessa barns behov blir tillgodosedda.

Personalen i grundskolor och fritidshem behöver ges bättre förutsättningar att koordinera sin verksamhet på olika områden samt att skapa en tydligare och bättre koppling mellan skolan och fritidshemmet. Vi vill även skapa förutsättningar för en bättre dialog och samverkan mellan fritidshem till ungdomsgården när barnen blir äldre.

VÅR FRITIDSHEMSPOLITIK I PUNKTER
 • Satsa på fritidshemmen och uppmuntra fler elever att delta i fritidsverksamheten.
 • Anställa mer personal i fritidshemmen så att elevgrupperna kan bli mindre.
 • Rusta upp lokalerna.
 • Förbättra samverkan mellan skola, fritidshem och ungdomsgårdar.

Ladda ner vårt program i pdf-format (klicka här)

Läs mer om vårt ”Skollyft” för Vallentunas skolor (klicka här)

facebook Twitter Email