Vår skolpolitik för Vallentuna

Barn har rätt till studiero och en trygg skoldag. Det bidrar till positiv syn på bildning och höjer kunskapsresultaten. Arbetsmiljön för lärare ska förbättras och den administrativa bördan måste minska. Alla lärare ska ges ökade möjligheter till kompetensutveckling så blir kommunen en attraktiv arbetsgivare.

Socialdemokraterna i Vallentuna stärker barn och ungas möjligheter genom:

 • att öka andelen förskollärare i förskolan till minst en förskollärare på varje avdelning
 • att lokaler och utemiljö i skolan och förskolan ska upprustas
 • att ha mindre barngrupper i förskolan
 • att utveckla alla skolorna, även på landsbygden
 • att utöka andelen legitimerade lärare
 • att öka andelen elever som går ut gymnasiet med fullständiga betyg – så skapas bättre förutsättningar till arbete och vidare studier
 • att lärarassistenter anställs för att avlasta lärare med arbetsuppgifter som inte ingår i kärnuppdraget
 • att stärka elevhälsan och ta krafttag mot psykisk ohälsa bland unga
 • att fler speciallärare anställs
 • att elever i behov av särskilt stöd ges tidiga insatser
 • att 16 – 18 åringar erbjuds sommarjobb av kommunen
 • att utveckla och utöka vuxenutbildningen

 

I skolan läggs grunden för resten av våra liv

I vårt starka samhälle ska du veta att skolan finns där för dig och ditt barn. Alla skolor ska vara bra – och kunskap alltid sätts i första rummet. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från ett helt samhälle. För oss är det viktigare än skattesänkningar och privatiseringar.
Fokus i skolan ska ligga på kunskap och bildning. Lärarna ska bemötas med respekt och ges goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på sin undervisning i en skola som präglas av ordning och studiero och se till att inga elever lämnas efter eller hålls tillbaka. Trygghet ska råda i skolan och all skolpersonal ska kunna ingripa om någon kränks, hotas eller far illa. Elevhälsan ska bli bättre och obligatorisk kartläggning av barn och ungas psykiska hälsa ska göras i skolan.
Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Staten ska därför ta ett större ansvar för att höja resultaten i skolan. Vinstjakten ska stoppas och religiösa friskolor förbjudas.
Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. I det starka samhället är skolan en mötesplats som skapar sammanhållning och tillit.

Klicka här för mer om Socialdemokraternas nationella skolpolitik

Läs mer om Socialdemokraternas nationella politik gällande:

Utbildning
Förskola
Förskoleklass
Gymnasieskolan
Högskolan
Vuxenutbildning
Yrkesutbildning
Lärare
Rektorer
Betyg
Läxor
Nationella prov
Nyanlända elever

facebook Twitter Email