Handlingsprogram 2022-2026

 

ETT VALLENTUNA FÖR ALLA

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på.

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan sjukvården och övrig omsorg.

Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Vallentunaborna ska få det lättare att få livet att gå ihop.

Utbyggnaden inom kommunen ska främja utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik. Även tillgången till naturen ska underlättas. Alla Vallentunabor, inklusive våra äldre, ska kunna leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.

Vallentuna ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett Vallentuna för alla.

Ladda ner ”Handlingsprogram 2022-2026”

Barn och unga

Hela Vallentuna ska vara en bra plats att växa upp på. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. En miljö som ger dem framtidshopp och en tro på ett jämlikt, rättvist och demokratiskt samhälle. Varje barn är unikt och våra skolor, förskolor och fritidsgårdar ska vara bra och trygga för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi lägger grunden till välfungerande ungdomar och vuxna genom att ge dem rätt förutsättningar redan från förskolan.

Att barn och unga har en stimulerande fritid är viktigt. Barn behöver få möjligheter att prova på många olika aktiviteter inom sport såväl som inom kulturskolan utan att bli hindrade av avgifter.

De som arbetar med våra barn och unga ska ha bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda förutsättningar för kompetensutveckling.

Detta gör vi genom att:

 • ha bemannade skolbibliotek med digital kompetens på alla skolor
 • skolpengen bestäms efter skolans förutsättningar och behov
 • vi NPF*-säkrar skolorna – det ska inte krävas diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel eller extra stöd
 • öppna fler fritidsgårdar
 • satsa mer på barn- och ungdomsverksamhet i hela kommunen
 • höja föreningsbidraget
 • erbjuda avgiftsfri simskola till alla barn
 • upprusta lokaler och utemiljö i skolan och förskolan
 • ha mindre barngrupper i förskolan
 • utveckla alla skolorna, även på landsbygden
 • utveckla Vallentuna gymnasium genom att bland annat erbjuda fler program
 • öka andelen legitimerade lärare
 • öka andelen elever som går ut gymnasiet med fullständiga betyg
 • lärarassistenter anställs för att avlasta lärare med arbetsuppgifter som inte ingår i kärnuppdraget
 • stärka elevhälsan och ta krafttag mot psykisk ohälsa bland unga
 • fler speciallärare anställs
 • elever i behov av särskilt stöd ges tidiga insatser
 • 14 till 16-åringar ska kunna erbjudas praktik i kommunen
 • 16 till 18-åringar erbjuds sommarjobb av kommunen
 • utveckla och utöka vuxenutbildningen
 • hitta nya sätt att skapa inkludering på ett sätt som ger barn med olika behov en chans att jobba i mindre grupper och i anpassad undervisning
 • säkerställa att barn över 12 år som får stöd enligt LSS, har korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov

*NPF –  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Äldre

Omsorgen om våra äldre kan bara bli så bra som omsorgspersonalens arbetsvillkor innebär.

Alla äldre förtjänar trygg och kompetent omsorgspersonal den dag de behöver den. Vallentuna har som arbetsgivare ansvar för att medarbetarna har både rätt kompetens och en trygghet i sina arbetsvillkor.

De äldre ska, liksom alla andra i vår kommun, ha råd med och tillgång till ett rikt fritidsliv.

Detta gör vi genom att:

 • införa en äldreplan på kort och lång sikt
 • inrätta ett äldreombud
 • fokusera även på de friska och aktiva äldre
 • erbjuda större kulturutbud som riktar sig mot äldre
 • bygga fler trygghetsboenden och mellanboenden med hyresrätt
 • kommunen i första hand grad driver äldreomsorg i egen regi
 • utveckla Träffpunktsverksamheten på fler platser och mot fler åldrar
 • ge äldre möjlighet att bo kvar i sin hembygd
 • ge garanterade promenader inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden
 • erbjuda avgiftsfri friskvård i samarbete mellan kommunen, friskvårdsaktörer och pensionärsorganisationer
 • bygga fler allmänna toaletter och bänkar att vila på när man är ute på promenad
 • anlägga en sinnenas trädgård på samtliga kommunala äldreboenden
 • säkerställa att de äldre har inflytande på sin omvårdnadssituation
 • erbjuda avgiftsfria trygghetslarm

Jobb och företagande

Entreprenörskap och företagande är viktigt för att hålla Sverige i gång. Vi behöver ta vara på den växtkraft som finns i entreprenörskap och småföretagande.

I Vallentuna vill vi ytterligare stärka och förenkla för näringslivet så att befintliga och nya företag enkelt kan växa, exportera och anställa fler.

Vi vill att Vallentunas kommunala verksamheter är medborgarnas första val då de väljer vård och skola. Pengar till skola och välfärd ska stanna inom dessa verksamheter och inte gå till privata vinster.

Vallentuna kommun är också en stor upphandlare och det är viktigt att kommunen stödjer det lokala näringslivet och har hållbarhet i fokus.

Detta gör vi genom att:

 • ge stöd till företag för skapande av nya arbeten lokalt
 • ge stöd till företag som etablerar sig i Vallentuna och anställer arbetslösa som är folkbokförda i Vallentuna
 • ta initiativ för att stärka besöks- och hästnäringen
 • införa rätten till heltid och tillsvidareanställning som norm
 • alltid kräva att företagen är kollektivavtalsanslutna och har anställnings- och arbetsvillkor i upphandlingar i enlighet med gällande kollektivavtal
 • ge miljö- och klimatpåverkan samt närproducerat större vikt i upphandlingar

Trafik och kommunikationer

Eftersom Vallentuna är en till ytan stor kommun med både glesbygd och flera tätorter så är det viktigt att vi enkelt kan röra oss inom kommunen, antingen med kollektivtrafik eller på bra gång-, cykel- och bilvägar alla årstider.

Då många Vallentunabor jobbar eller går i skolan i grannkommuner och centrala Stockholm så krävs det att dagpendling med kollektiva färdmedel underlättas.

Att ha en bra datoruppkoppling är viktigt för alla i kommunen, både för hushållen och för företagen.

Detta gör vi genom att:

 • årligen utöka sträckan trygga och sammanhängande gång-, cykel- och ridvägar
 • satsa på cykelvägar, även utanför centralorten, som hänger ihop
 • införa jämlik vinterväghållning
 • verka för bussfil (kollektivkörfält) på Arningeleden
 • inrätta kommunal busslinje som ökar tillgänglighet till service och handel
 • bättre underhåll av vägarna i hela Vallentuna
 • verka för en förlängning av Arningeleden mot Lindholmen
 • verka för bättre tvärkommunikation
 • verka för en trafiksäkrare Väsbyväg och väg mellan Kårsta och Söderhall
 • verka för bättre kollektiva förbindelser mellan kommunens tätorter
 • bygga ut och anlägga fler infartsparkeringar och cykelställ vid Roslagsbanans stationer
 • satsa på fler laddstolpar i hela kommunen
 • bygga ut bredband till platser där de privata bolagen inte ser lönsamhet

Miljö, natur och ekonomi

Vi måste säkerställa möjligheten till ett bra liv både för oss som lever idag och för de som ska leva i framtiden. Hållbarhet innebär att vi investerar i människor och samhället på ett sätt som värnar jordklotets förmåga att återhämta sig i minst samma takt som vi konsumerar dess resurser.

Ekonomisk hållbarhet innebär en sund balans mellan vad som konsumeras och hur mycket som sparas för framtida generationer.

För att uppnå social hållbarhet värnar vi ett demokratiskt och fritt samhälle där vi hjälper alla människor att göra det bästa av just sina förutsättningar. I Vallentuna vill vi underlätta för våra invånare och verksamheter att göra hållbara val.

Detta gör vi genom att:

 • ta fram en konkret plan för hur Vallentuna ska bidra till att nå målen i Parisavtalet
 • ha tydliga kommunövergripande miljömål
 • lyfta fram miljöns roll i samhällsplaneringen
 • öka användningen av alternativa energikällor inom byggnation, uppvärmning och transporter
 • utveckla effektivare bostadsnära avfallshantering och sortering
 • underlätta hämtning av grovsopor och trädgårdsavfall
 • minska kommunens kemikalieanvändning
 • skydda bostadsnära grönområden
 • storsatsa på Vallentunasjöns vattenkvalitet
 • anställa en konsumentvägledare i kommunen

Bo och leva

Vallentuna ska vara en kommun med plats för mångfald och gemenskap. Samhällsplanering som främjar jämlikhet handlar om att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo bra i vår kommun.

Unga, äldre, ensamstående föräldrar och många hårt arbetande löntagare har idag svårt att bosätta sig och bo kvar i Vallentuna, detta måste vi ändra på!

Alla i Vallentuna ska känna sig trygga i sitt hem och ska veta att kommunen kan erbjuda hjälp i svåra och otrygga situationer.

Detta gör vi genom att:

 • kommunen – i egen regi och genom markanvisning – ser till att det börjar byggas 1000 hyresrätter under mandatperioden med målsättning att de långsiktigt ska utgöra en tredjedel av bostadsbeståndet
 • förtäta bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen
 • bygga tillgängliga boenden för alla skeden i livet
 • underlätta för innovativa, yteffektiva och klimatsmarta bostadslösningar
 • utöka byggrätterna i de mindre tätorterna på ett hållbart sätt
 • ta krafttag mot våld i nära relationer
 • initiera lokala samarbeten för att motverka segregation
 • ta bättre hänsyn till personer med funktionsnedsättning när man bygger nytt/renoverar utomhusmiljöer
 • byta ut ”ledstråken” i Vallentuna centrum till sådan som rullstolar och rullatorer inte riskerar att fastna i samt bättre anpassa Vallentuna centrums framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • skapa trygga allmänna utemiljöer – t.ex. uterum och mötesplatser med tak och värme för att förlänga årstiden

Fritid

Att bo i Vallentuna innebär en närhet till både lokal kultur, idrottsanläggningar, gym och natur.

Det finns förutsättningar för att kunna erbjuda tillgängliga och avgiftsfria aktiviteter och ett rikt föreningsliv så att alla våra kommuninvånare kan få en meningsfull fritid.

Eftersom vi vistas och träffas mer utomhus är det viktigt att vi har en trygg och inbjudande utemiljö för alla oavsett ålder och rörlighet.

Detta gör vi genom att:

 • höja föreningsbidraget för både äldre och yngre
 • skapa aktivitetsparker för både små och stora
 • avgiftsfri simskola införs för barn och unga
 • nolltaxa för bidragsberättigade ungdomsverksamheter i kommunens lokaler införs
 • fritidsgårdarna utökas och utvecklas bl.a. genom att öppna en HBTQ-ungdomsgård och förlänga öppettiderna på loven
 • att vandringsleder förbättras och utökas, bl.a. med väderskydd och platser att grilla
 • cykel- och gångvägar runt Vallentunasjön utvecklas och att vattenrummet tillgängliggörs med broar och spänger
 • utveckla och förbättra kommunens badplatser
 • skapa fler möteslokaler med låga avgifter för våra föreningar och invånare
 • Kvarnbadet moderniseras, utvecklas och tillgängliggörs för alla
 • bygga en friidrotts- och fotbollshall
 • anlägga en konstfrusen isbana i Kårsta

Kultur

Konst och andra kulturaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle.

Konst- och kulturupplevelser är en viktig del av välfärden. De bidrar till att skapa en känsla av samhörighet samt väcker fantasi och ger nya insikter.

Konst och kultur ska vara tillgänglig för alla i Vallentuna både som åskådare och som utövare.

Detta gör vi genom att:

 • utveckla biblioteken i hela Vallentuna
 • halvera kulturskolans avgifter och instrumenthyror med målet om en avgiftsfri kulturskola
 • bygga nytt hus för kultur och kulturskolan bredvid en sport- och fritidshall
 • stärka det ekonomiska stödet till föreningslivets kulturverksamhet
 • lyfta fram offentlig utsmyckning vid infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt
 • värna kulturhistoriska värden vid nybyggnation
 • införa kulturgaranti för äldre som säkerställer kulturupplevelser även på äldreboenden

 

facebook Twitter Email