Barn- och Ungdomsnämnden 2017-11-07

Uppseendeväckande förhastad process kring utredning av skolorganisationen.

Socialdemokraterna tar starkt avstånd från hur processen kring utredningen av skolorganisationen drivits under hösten 2017. Alliansen har på ett uppseendeväckande förhastat sätt bedrivit en process som påverkar hundratals elever och föräldrar baserat på ett mycket bristfälligt analysunderlag och utan konkreta politiska beslut i Barn- och Ungdomsnämnden. Att enbart via informationspunkter i nämnden i praktiken fatta beslut om nedläggning av skolor och högstadium är att förminska den demokratiska processen.

Socialdemokraterna reagerar starkt på följande:

  • Att Alliansen har reducerat de åtta förslag som fanns i september till enbart två inom det korta tidsspannet av två månader. Detta utan att några fördjupade konsekvensanalyser har presenterats för oppositionen och allmänheten.
  • Barn- och Ungdomsnämnden har i processen att reducera antalet förslag inte tagit ett enda formellt beslut om grunderna för den framtida skolorganisationen.
  • I den nyhet som publicerades på Vallentuna kommuns hemsida den 31 oktober 2017 anges att förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att utreda två alternativ för skolorganisationen. Detta stämmer inte eftersom nämnden inte fattat några som helst beslut i denna fråga under hösten. Efter en lovande start med bred dialog på nämndsmöte i september har processen bedrivits utan att oppositionens frågor i nämnden varken har besvarats eller utretts.
  • I de två förslag som presenterades av Alliansen den 31 oktober 2017 gömmer sig flera stora inriktningsbeslut vilket innebär att man med ett bristfälligt underlag beslutar om nedläggning och sammanslagning av skolor utan att överhuvudtaget presentera några alternativ eller konsekvenser. Detta eftersom de två förslagen i flera delar är identiska.

 

Socialdemokraterna anser att det med bakgrund av denna korta och bristfälliga process är orimligt att på Barn- och Ungdomsnämnden i december 2017 förväntas fattas ett beslut i denna fråga som påverkar så många elever, föräldrar och personal i skolorna.

För Socialdemokraterna
Thomas Arctaedius, Anna-Marie Valladolid, Gustav Elfström, Sandra Rudeberg

facebook Twitter Email