Därför säger Socialdemokraterna nej till flytten!

Socialdemokraterna säger nej till en flytt av kommunkontoret. Pengarna behövs till investeringar i välfärden.

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. För oss Socialdemokrater är vård, skola och omsorg alltid vår viktigaste prioritering och därför väljer vi att säga nej till förslaget.

Vidare så ser vi inte att konsekvenserna för de externa verksamheterna är tillräckligt utrett och analyserat. Förslaget innebär bl.a. att Vallentuna Friskola måste hitta nya lokaler för över 200 elever och 30 anställda. Vet man hur eleverna och föräldrarna kommer reagera på en flytt, vill man gå kvar eller kommer man byta till annan skola? Vi Socialdemokrater vill inte medverka till den oro som eleverna kommer känna eller den osäkerhet som skolan och dess anställda kommer få leva med tills det är klarlagt vilken framtid Vallentuna Friskola har i vår kommun.

Vi känner oss heller inte trygga med hur arbetsmiljön och arbetsförhållandena kan komma att utvecklas med en ”aktivitetsbaserad arbetsplats” tillsammans med ett utökat distans-/hemarbete. I förslaget så är en av förutsättningarna att flertalet anställda inte ska vara på kontoret utan istället arbeta hemifrån eller på annan plats i relativt stor omfattning. Det kan skapa både stress och otrivsel att inte veta hur eller var man ska tillbringa sin arbetsdag. Motivet till att införa en ”aktivitetsbaserad arbetsplats” ska vara att effektivisera verksamheten, inte att ”yteffektivisera” eller minska antalet sittplatser även om det ofta blir konsekvensen.

De ekonomiska kalkylerna som presenterats har för stor osäkerhet med för små marginaler för att vi ska kunna ta beslut utan att utsätta kommunens ekonomi för onödigt stora risker vars konsekvenser kan bli mycket kännbara för våra invånare. Då det i utredningen saknas alternativa förslag till en framtida lokalisering av kommunkontoret att ta ställning till, annat än att sitta kvar i befintliga lokaler, så anser vi att frågan inte utretts i tillräcklig omfattning.

Frågan är mycket större än bara en flytt av 320 kommunanställda till nya lokaler. För även om vi inte har något formellt ansvar för vad som händer med de nuvarande lokalerna, så har vi ett stort ansvar för Vallentuna centrums framtid och alla näringsidkare och handlare då beslutet har stor påverkan på besöksfrekvensen och kundunderlaget. Det är också olyckligt att med detta projekt föregå den s.k. ”Centrumplanen” (inkl. Tellusområdet), en plan för hela Vallentuna centrums utveckling och framtida användning.

Viktigt att komma ihåg är att en av grundorsakerna till förslaget om flytt är försäljningen av centrumfastigheterna som Alliansen genomförde för sexton år sedan. Vi Socialdemokrater sa nej till försäljningen. En försäljning som kraftigt begränsat kommunens handlingsfrihet när det gäller att kunna vara med och påverka utvecklingen av Vallentuna centrum.

facebook Twitter Email