Interpellation: Karlbergsskolans framtid

Följande interpellation är ställd till Parisa Liljestrand (m) från Jaana Tilles (s) inför kommunfullmäktigemötet 2018-11-12 angeånde Karlbergsskolans framtid.

Från hösten år 2017 har det förts en politisk diskussion om skolorganisationen med utgångspunkt från en utvärdering av F-9 och förskolans organisation som redovisades för Barn- och ungdomsnämnden i februari 2017. Nämnden gav vid februarimötet förvaltningen i uppdrag att bland annat ta fram ett förslag till skolorganisation inom F-9 som tillåter flera organisatoriska alternativ utifrån lokala och ekonomiskakriterier, kvalitetskriterier samt elevprognoser. Trots många olika förslag för grundskolans organisering blev den enda stora beslutade förändringen innan valet att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan skulle slås ihop till en gemensam F-9 enhet.

Karlbergsskolan hamnade dock efter maj månads nämndbeslut i ett mer otydligt läge. Medan beslut fattades om att Hjälmstaskolan och Karbyskolan skulle kvarstå i nuvarande former och lokaler blev beslutet om Karlbergsskolan att:

  • Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade bristerna i karlbergsskolans lokaler; utredningen ska presenteras under 2018.Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan ska utveckla en nära samverkan utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning.
  • Uppdra åt förvaltningen att i dialog med elever, vårdnadshavare och skolor utarbeta en gemensam vision för Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan. Visionen ska ha inriktningen estetisk verksamhet och utveckling av pedagogiska miljöer i linje med det utkast som presenterats nämnden den 29 maj. Visionen ska presenteras under 2018.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslog att ett tydligare besked skulle ges till Karlbergsskolans personal, elever och elevanhöriga. Socialdemokraterna yrkade på att Karlbergsskolan skulle kvarstå i nuvarande form (i nybyggda alternativt renoverade lokaler), Miljöpartiet ville behålla Karlbergsskolan på sin nuvarande plats samt utreda vidare renovering medan Liberalerna yrkade att Karlbergsskolan flyttar inför höstterminen 2019 in i Hjälmstaskolan och att de två tidigare skolorna bildar en gemensam F-6-enhet utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning, under nytt namn. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan. Under valrörelsen blossade en debatt upp om vilket beslut som egentligen hade fattats av nämnden. Moderaterna framhöll, helt riktigt, att inget beslut om att lägga ned Karlbergsskolan hade fattats. Socialdemokraterna och Liberalerna menade dock att det var olyckligt att beslutet trots det inte klargjort huruvida Karlbergsskolan skulle finnas kvar eller inte. Osäkerheten riskerade att få personal och elever att välja andra tryggare alternativ för framtiden.

Under valveckan gick Moderaterna sedan ut med budskapet ”En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan”. Det var ju ett besked så tydligt som något och innebar att enbart Liberalerna nu ville lägga ned Karlbergsskolan.

Därför är det med viss förvåning Socialdemokraterna läser Alliansens förslag till investeringsplan för åren 2017-2028 där kostnaderna för Karlbergsskolans upprustning inte tagits höjd för. Detta trots att det finns preliminärt underlag för dessa kostnader som mycket väl duger för att göra antaganden efter.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

Kvarstår Moderaternas vallöfte att Karlbergsskolan skall behållas?

Om ja: Varför har Alliansen inte tagit höjd för detta i investeringsplanen trots att preliminära kostnadsberäkningar finns?

Anser Moderaterna att det finns ekonomiskt utrymme för att både bygga den nya Kristinebergsskolan för 400 miljoner kronor fram till år 2026 och att upprusta Karlbergsskolan under samma period?

facebook Twitter Email