Stöd Husby gård

Förtydligande från Socialdemokraterna ang Husbygårdens ansökan om bidrag till VA-anläggning.

Eftersom endast kommunalrådet fick möjlighet att svara på allmänhetens fråga på senaste kommunfullmäktigemötet förklarar vi vår ståndpunkt i ärendet här. Frågan gällde Husbygårdens stiftelses möjlighet att få bidrag från kommunen för att åtgärda det akuta behovet av att byta ut till en godkänd VA-anläggning.

Husby gård är ett kulturhistoriskt värdefullt museum i Markim. Det drivs av en stiftelse. Kommunen har en representant i stiftelsens styrelse.

Alliansen har sagt nej till bidragsansökan med hänvisning till att man ska behandla organisationer lika. Om man finansierar Husbygårdens VA-anläggning så kommer man behöva göra likadant åt alla andra. Socialdemokraterna tolkar situationen annorlunda. Vi anser att det finns sakliga skäl att bevilja bidraget. Vi har två museer i kommunen: skolmuseet och Husby gård.

Husby gård är en karakteristisk byggnad för 1800-talet och är estetiskt och kulturhistoriskt viktig att bevara. Husby gård är en värdefull del av vår lokalhistoria som bör lyftas fram mycket mer i arbetet av att utveckla kommunens besöksnäring.

Eftersom inga alternativa finansieringssätt finns anser socialdemokraterna att kommunen ska ta sitt ansvar enligt kulturnämndens reglemente om att ”Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karakteristiska byggnader.” Kommunen bör bevilja bidraget till Husby gård.

facebook Twitter Email