Uttalande om asylsökande ensamkommande ungdomar från Afghanistan

För närvarande väntar tusentals asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i Sverige på att få sin ansökan prövad. Den överväldigande majoriteten av dessa har sitt ursprung i Afghanistan, ett land sedan decennier sönderslitet utav inbördeskrig och etniska och religiösa motsättningar. En signifikant andel av dessa skyddsökande barn och ungdomar kommer med stor sannolikhet att få avslag på sin asylansökan. Därmed riskerar de att sändas till ett land där det enligt Migrationsverkets egna utlåtande råder väpnad konflikt i landets samtliga provinser, och där utsikterna till en förbättring är mycket små.

Ute i Sveriges kommuner är vi många som dagligen möter dessa barn och ungdomar. Vi ser med stor oro på hur dessa unga mår, och på den framtid de går till mötes. Vi ser också hur de behandlas av de tsvenska asylsystemet. Hur många av dem, till synes slumpvis, skrivs upp i ålder och därmed förlorar rätten både till skolgång och sin trygghet i det svenska samhället. Vi ser också hur de ofta flyttas mellan boenden och kommuner och hur de förvägras rätten till korrekt tolk i kontakter medmyndigheter.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen kommer att bli svensk lag inom en snar framtid. I behandlingen utav de afghanska barnen och ungdomarna bryter dock svenska myndigheter mot flera utav dess artiklar. Vi i Vallentunas Socialdemokrater begär att regeringen och berörda myndigheter skyndsamt nyttjar alla till buds stående medel för att säkerställa dessa barn och ungdomars rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention och att de ges möjlighet till skydd i Sverige.

facebook Twitter Email