Vi vill använda EU-samarbetet Leader för att utveckla Vallentunas landsbygd

Vi i Vallentunas Socialdemokrater anser att det är dags för Vallentuna att delta i det EU-stödda samarbetet Leader som handlar om lokalt ledd utveckling på landsbygden. Leader bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor med EU som medfinansiär. Målet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga landsbygdsområden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Att delta i Leader innebär att Vallentunas landsbygdsföretag och ideella föreningar får en plattform för utveckling genom nätverkande och möjlighet till finansiering av projekt som syftar till att utveckla landsbygden. Varje Leader-område tar fram en strategi med mål och metod för arbetet som ska godkännas av Jordbruksverket. En styrelse med representanter från kommunerna, företagare och ideella organisationer utses och ansvarar för den budget som består av EU-medel och kommunal medfinansiering. Företag och ideella organisationer kan sedan söka medel för projekt som överensstämmer med strategin och få möjlighet till finansiering på ett smidigare sätt än vad EU-medel vanligtvis kräver i form av byråkrati. Företagen och de ideella organisationerna medfinansierar vanligtvis projekten i form av nedlagd arbetstid.

Vallentuna kommun gränsar till två aktiva Leader-områden, Leader Stockholmsbygd och Leader Upplandsbygd. Leader bygger på regionalt samarbete och Jordbruksverket som administrerar Leader vill att områdena skapas genom mellankommunala samarbeten. Att delta i Leader kräver därmed kommunal medfinansiering från Vallentuna kommun men vid finansiering av projekt står EU för två tredjedelar av medlen vilket innebär att varje krona Vallentuna kommun satsar ger minst 2 kronor i EU-medel som investeras i vår landsbygd. Något som i sin tur sedan kan generera ekonomisk och social utveckling på landsbygden. Erfarenheter visar att kommuner som själva engagerar personal för att skapa kunskap och intresse för Leader bland sina invånare också är de kommuner där flest projekt genomförs. Kommunens näringslivsfunktion kan därför med fördel uppdras att kommunicera och stimulera till engagemang hos kommunens invånare på landsbygden.

Vallentuna kommun har en aktiv och drivande landsbygdsbefolkning som skulle kunna ha stor nytta av att vi går med i detta samarbete där Lokalt Ledd Utveckling gör skillnad. Vallentuna kommun bör därför undersöka möjligheterna att ansluta kommunen till ett av ovanstående Leader-områden och vilket av dem som passar bäst utifrån Vallentunas förutsättningar.

facebook Twitter Email