Yrkande skolorganisation Barn och Ungdomsnämnd 2017-05-29

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

 • Karbyskolan även fortsättningsvis skall vara en 1-9 skola.
 • Uppdra åt förvaltningen och Karbyskolans ledning att utreda vilka satsningar som behöver göras för att uppnå målet om minst två-parallelliga klasser i alla åldersgrupper i Karbyskolan.
 • Hjälmstaskolan kvarstår i sin nuvarande form och lokaler.
 • Uppdra åt förvaltningen att sammanställa all information som finns rörande skicket på Hjälmstaskolans lokaler och utreda eventuella brister.
 • Karlbergsskolan kvarstår i sin nuvarande form.
 • Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att åtgärda de rapporterade bristerna i Karlbergsskolans lokaler; utredningen ska presenteras under 2018.
 • Uppdra åt förvaltningen att i dialog med elever, vårdnadshavare och skolor utarbeta en gemensam vision för Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan. Inom ramen för visionsarbetet skall även förslag till samverkansformer mellan skolorna till gagn för båda enheterna redovisas. Visionen ska presenteras under 2018.​
 • Uppdra åt förvaltningen att utreda Bällstabergsskolan långsiktiga förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet med hållbara ekonomiska förutsättningar.
 • Bällstabergsskolan fortsatt skall drivas i kommunal regi.

 
För (s)-gruppen:
Thomas Arctaedius
Anna-Maria Valladolid
Sandra Rudeberg
Gustav Elfström​

Vallentunas framtida skolorganisation

 • För Socialdemokraterna är barnen och ungdomarna den viktigaste prioriteringen för samhället. Barnen är vår framtid och alla barn har rätt till en bra, rättvis och trygg skolgång.Socialdemokraterna vill se en utveckling av kommunens befintliga skolor för att möta en växande befolkning och säkerställa en bra skola för alla elever i kommunen. Vi ställer oss bakom den beslutade satsningen på Hammarbacksskolan och Ekebyskolan, för att kunna erbjuda Vallentunas högstadieungdomar fler attraktiva alternativ i hemmakommunen.Socialdemokraterna vill behålla Karlbergsskolan och högstadiet i Karbyskolan.
 • Socialdemokraterna vill satsa på den fina skolmiljön vid Karlbergsskolan genom att åtgärda lokalproblemen på det klokaste sättet utifrån aspekterna pedagogisk miljö, hållbarhet och ekonomi genom livscykelanalys. Karlbergsskolan ska fortsatt vara en F-6 skola.
 • Socialdemokraterna vill satsa på Karbyskolans högstadium. Detta är mycket viktigt för att erbjuda ett bra alternativ för familjer i vår östra- och nordöstra kommundel som präglas av landsbygd med långa avstånd. Växande årskullar, arbetsro och resurser till en ambitiös skolledning ska leda mot målet om två-parallelliga klasser. Detta krävs för att skapa en ekonomiskt och pedagogiskt hållbar situation för Karbyskolan inför framtiden. Andelen behöriga lärare i Karbyskolan ska öka för att garantera en likvärdig skolgång för alla kommunens elever. Karbyskolan ska fortsatt vara en F-9 skola. Socialdemokraterna avser att i kommande budget skjuta till extra resurser till våra skolor utanför centralorten.
 • Socialdemokraterna prioriterar att investera i befintliga skolor och skolgårdar före byggandet av nya skolor. Det planerade nya bostadsområdet i Kristineberg ligger inom gångavstånd till både Karlbergsskolan och Bällstabergsskolan. Så länge kommunen har utrymme för fler elever i befintliga skolor prioriteras dessa framför byggandet av en ny skola i Kristineberg.
 • Socialdemokraterna vill ge största möjliga trygghet och bästa möjliga förutsättningar för våra elever i de särskilda undervisningsgrupperna som idag finns i Hjälmstaskolan. Eftersom förändringar kan vara svåra att hantera för många av dessa elever är det viktigt att ett eventuellt beslut om att flytta denna undervisning baseras på en utredning om vad som är bäst för eleverna. En sådan utredning saknas idag. Därför vill vi att de särskilda undervisningsgrupperna tills vidare ska behålla sina lokaler i Hjälmstaskolan.
facebook Twitter Email