Yttrande angående samråd för lokalisering av ny Väg 268 delen E4-Grana

För Socialdemokraterna i Vallentuna väger trafiksäkerheten tyngst i valet av lokaliseringsalternativ. Dessutom är vi måna om att de trafikförbättringar som görs ska hålla för den befolkningsökningen som kommunen planerar idag. Trafikplats Glädjen klarar inte ens dagens trafikmängd särskilt vid rusningstid. Eftersom aktuella tillförlitliga trafikmätningar saknas så befarar vi att med alternativ ”Befintlig väg” förbättrar man varken framkomligheten eller trafiksäkerheten nämnvärt. Vi är också mycket kritiska till att det saknas en helhetsbild av trafikflöden från Brottby/Angarn till Upplands-Väsby. Risken finns att vi fattar ett dyrt, kortsiktigt och snuttifierat beslut.

Socialdemokraternas synpunkter:

  1. Trafiksäkerheten på den olycksdrabbade Väg 268 ska snarast förbättras för gång- och cykeltrafikanter, bilister samt för kollektivtrafiken.
  2. Vi förordar lokaliseringsalternativ ”Syd”.
  3. Transporter av farligt gods ska hänvisas till andra transportleder än Väg 268.
  4. Korridor ”Syd” kompletteras med gång- och cykelväg längs hela vägen.
  5. Trafikplats Hammarby ska byggas ut som fullständig trafikplats i läge Mitt med av- och påfarter åt norr och söder.
  6. En förutsättning för medfinansiering från Vallentuna kommun är att kommunen får påverka utformningen av korridor ”Syd” med gång- och cykelväg och ny trafikplats i Hammarby.
  7. Kapacitetsökning av Norrortsleden behövs snarast för att minska trafikflödena via Vallentuna centrum till Upplands-Väsby på väg 268.
  8. Utredningsområdet måste omfatta även Gullbro <=> Arningerondellen.
facebook Twitter Email