Våra motioner och interpellationer

Vi Socialdemokrater i Vallentuna bedriver en aktiv oppositionspolitik. Att vara i opposition är ett ansvar man inte ska ta lätt på. Det innebär att vi lägger konstruktiva förslag för att förbättra Vallentuna och att vi kritiskt granskar den styrande alliansens politik.

Det politiska arbetet drivs på flera olika sätt i kommunens nämnder och i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige via enkla frågor, interpellationer och motioner. Här kan ni se vilka frågor vi i Socialdemokraterna driver i kommunfullmäktige utöver budgetarbetet (för budgetförslag från S, följ länk i menyn).

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

2024

Interpellationer

 • Interpellation ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om tillgången på läromedel.
 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) om otrygga anställningsvillkor 3
 • Interpellation ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om läskrisen
 • Interpellation ställd till socialnämndens ordförande John Droguett (C) om rättssäker handläggning av serveringstillstånd.

Motioner

 • Gemensam motion med Vänsterpartiet  om ”förändring av detaljplan för att möjliggöra fler våningar”
 • Gemensam motion med Vänsterpartiet  om ”bostad först”
 • Om att arbeta förebyggande i Vallentuna mot depression och självmord bland äldre

2023

Enkla frågor

 • Enkel fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om frukt i skolan.
 • Enkel fråga ställd till Camilla Blacker Wallinsson (M) om nedstängningen av förskolan Sjumilaskogen, den sista kommunala förskolan i området södra Bällsta.
 • Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) angående fördröjning vid behandling av motion om avgiftsfritt trygghetslarm.
 • Enkel fråga ställd till socialnämndens ordförande John Drougette (C) angående behandling av motion om att införa fria arbetsskor inom vård och omsorg i Vallentuna.
 • Enkel fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om uppföljning av tidigare ställd fråga om frukt i skolan.

Interpellationer

 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) om otrygga anställningsvillkor 2.
 • Interpellation ställd till utbildningsnämndens ordförande Jessica Johnsson (L) om utveckling av Vallentuna Gymnasium.
 • Interpellation  till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om resurser för stöd till kommunala skolor för barn med särskilda behov.
 • Interpellation ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Camilla Blacker Wallinsson (M) om att öka deltagandet i förskolan.
 • Interpellation ställd till socialnämndens ordförande John Drougette (C) om oroväckande patientberättelser.
 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) om mensskydd, gratis och lättillgängligt i alla skolor i Vallentuna.
 • Interpellation ställd till socialnämndens ordförande John Drougette (C) om utevistelse för äldre

Motioner

 • Om ” Ökat inflytande för invånarna” – införande av ett motionsregister.
 • Om ”Inrätta ett ungdomsråd i Vallentuna”.
 • Om ”Ett lokalt fristående barnombud är nödvändigt för att Barnkonventionen ska bli verklighet”.
 • Om ”Krav om yrkeslärlingar vid offentlig upphandling av byggentreprenader”.
 • Om ”Inför en nollvision gällande fallolyckor”.
 • Om ”Starta en Mansjour i Vallentuna”.
 • Om att ”Utvärdera träffpunktsverksamheten”.
 • Om ”Var är barnen?” – barnkonventionen.
 • Om ”Avgiftsfritt trygghetslarm”.
 • Om ”Inför Extravuxen”.
 • Om ”Fria arbetsskor, en självklarhet för Vallentuna”.
 • Om ”social interaktion och gemenskap bland våra äldre invånare”.
 • Gemensam motion tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om ”Kommunens informationsplikt för stärkt återvändandeverksamhet” – angiverilagen.
 • Om ”Medlemskap i klimatkommunerna”.

2022

Interpellationer

 • Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C) – ”om socialtjänstens arbete med våldsutövare”
 • Interpellation ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) – ”om tillgången på läromedel i grund- och grundsärskolan”
 • Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C) – ”om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer”

Motioner

 • Om samarbete med polisen om orosanmälan vid sexköp

2021

Enkla frågor

 • Enkel fråga ställd till Lars Carlsson (C) om Lovaktiviteter
 • Enkel fråga ställd till Johan Skog (M) om Lovskola
 • Enkel fråga ställd till Ylva Mozis (L) om Sommarjobb för unga
 • Enkel fråga ställd till Parisa Liljestrand (M) om Vallentuna kommuns flaggpolicy

Interpellationer

 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) – ”om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling”
 • Interpellation ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) – ”om lärarnas arbetssituation”
 • Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) – ”om anställningsvillkor i kommunen”

Motioner

 • Om belysning vid de kommunala lekplatserna
 • Om avgiftsfria mensskydd för elever i skolan – en jämställdhetsfråga
 • Om förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med arbetstagarorganisationer
 • Om HBTQ-ungdomsgård
 • Om en ”skitsak” – offentliga toaletter i Vallentuna

2020

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) – ”om när alliansen tänker verkställa fullmäktiges beslut om färdtjänstväntplatser”

Interpellationer

 • Till barn och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) – ”om skolbibliotek i Vallentunas skolor”
 • Till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C) – ”om ofrivillig ensamhet hos äldre”

Motioner

 • Om de 1348 tkr som Vallentuna kommun får i statsbidrag 2020
 • Om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 • Om att förbättra personalens anställningsvillkor, arbetsbelastningen i Vallentuna, öka jämlikheten och säkra kompetensförsörjningen
 • Om hur Vallentuna kommun blir en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för sin personal
 • Om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun

2019

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om Träffpunktens framtid
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om när tänker alliansen verkställa KF-beslut om färdtjänstväntplatserna

Interpellationer

 • Till ordförande i Socialnämnden Torbjörn Einarsson (C) om lagad mat inom hemtjänsten
 • Till ordförande i Socialnämnden Torbjörn Einarsson (C) om stimulansbidrag för habiliteringsersättning
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om läget med paviljongerna som hyrdes vid flyktingkrisen
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om social dumpning
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om politiska närvaron vid informations- och dialogmötena ang. Träffpunkten

Motioner

 • Om måltiderna i Vallentuna kommuns hemtjänst
 • Om att utreda möjligheten att starta äldrekollo
 • Om att ansluta Vallentuna kommun till Leader (ett program för lokalt ledd utveckling på landsbygden)
 • Om att anlägga infartsparkering vid Ormsta station
 • Om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen
 • Om att erbjuda sommarjobb till alla ungdomar= sommarjobbsgaranti
 • Om att utreda 6+2 arbetstid inom socialförvaltning
 • Om kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda sjuksköterskor
 • Om kompetenshöjning för vårdoch omsorgens yrkesgrupper
 • Om sänkta kostnader genom ökad bemanning i kommunens verksamheter
 • Om att fortsätta utbilda barnskötare till förskollärare
 • Om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 • Om att bryta det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna
 • Om statsbidrag till äldre
 • Om konsekvenserna av alkoholtillstånd i Vallentuna

2018

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur stor förtjänsten av försäljningen av Elverkets aktier blev och hur den har använts

Interpellationer

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om väktarbilen i Brottby och kostnader för den
 • Till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om organisatoriska förändringar (utskott) och karriärmöjligheter (globala lärare, globala rektorer)och dess kostnader
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur många extratjänster och introduktionsjobb finns det i kommunen och i vilka förvaltningar
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om moderaterna tänker hålla vallöftet om att behålla Karlbergsskolan
 • Till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) att redovisa vad ”övrigt” i skolpengen innefattar

Motioner

 • Att redovisa efterverkningar av Metoodebatten
 • Att införa porrfilter i skolornas nätverk
 • Att få ökat insyn behandling av motioner och interpellationer, bättre överblick av lagda motioner och interpellationer på kommunens hemsida
 • Att få regelbunden redovisning av resultat från Vallentuna arbetscoaching
 • Att utreda möjliga hyresmodeller för skolor och förskolor
 • Att minska köttkonsumtionen i skolan och fortbilda skolkök i helvegetarisk matlagning

2017

Enkla frågor

 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om varför VGU:s ( vägar och gators utformning) regler och riktlinjer för tillgänglighet inte har följts vid upprustning av Vallentuna centrum

Interpellationer

 • Till socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (C) om hur Vallentuna kommun har använt av regeringen avsatta medel för en ökad bemanning inom äldreomsorgen för att på bästa sätt förbättra äldres vardag
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om Vallentuna kommun har en beredskapsplan i fall att vattentillgången skulle försämras i kommunen
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om hur många av kommunens MA/NO-lärare som har fått ta del av alliansens lärarlönesatsning och i vilka skolor
 • Till ordförande i Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om hur många nya förskollärare som kommunen har rekryterat medhjälp av Bun reserverade pengar och i vilka förskolor
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand om hur mycket det kostade för kommunen att anlita företaget ”Indivator” för de 38 platserna i ”Roligaste sommarjobb”
 • Till Barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M) om hur mycket kostar globala lärare och förste rektorer i kronor och i tid
 • Till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om vem beslöt om en väktarbil i Brottby och hur mycket kostade det

Motioner lagda i kommunfullmäktige

 • Att kommunen i sitt planarbete ska prioritera och premiera uppförande av seniorbostäder i alla tätorterna. Rätten att få bo kvar i sin hembygd
 • Att frågan om en lagad måltid i hemmet inom hemtjänsten utreds
 • Att en översyn av färdtjänstväntplatserna görs omedelbart och bristerna vid väntplatserna åtgärdas
 • Att nollvision för fallolyckor ska gälla i kommunen
 • Att en äldreombudsman inrättas i kommunen
 • Att det erbjuds mer utevistelse för äldre
 • Att kommunen ser över sina flaggdagar
 • Att utvecklad förvaltningsövergripande samverkan kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar fara illa inrättas
 • Att arbete för att öka andelen förskollärare påbörjas
 • Att öka bredden och kreativiteten i kulturskolan med nya ämnen: slöjd och dataspelsutveckling
 • Att kommunen erbjuder sommarskola i entreprenörskap
facebook Twitter Email