Det tänker vi ändra på

”Mer än tredjedel av kommunanställda skulle inte råda någon att börja jobba i Vallentuna kommun.” Vi kan läsa i revisionsrapporten om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering: att 35% av de anställda i socialförvaltningen och 43% av de anställda i barn- och ungdomsförvaltningen skulle inte rekommendera någon att börja jobba i de respektive förvaltningarna.

För Vallentuna kommun som stort ligger andelen på 39%. Det är mycket dåliga siffror för en kommun som profilerar sig som en attraktiv arbetsgivare. Det finns dessutom statistik över personalomsättningen i kommunen som ligger på 16,6 % år 2016 en tydlig ökning från föregående år och sjukskrivningarna som ökar likaså. Det är tydligt att det saknas aktiv personalpolitik värt namnet i Vallentuna. Politiken kan ha hur fina målsättningar som helst men utan välmående personalkår kommer vi ingenvart.

Vad skulle Socialdemokraterna då göra om vi hade makten?

  • Det här är ett arbete som måste göras i nära samarbete med de anställda. Cheferna får redan möjlighet att delta i olika program och kurser bl.a. om arbetsmiljö och HR. Dessa chefsutbildningar ska vara obligatoriska. Chefernas roll är enormt viktig och de ska föregå som goda exemplen och förebilder på denna front.
  • Fackföreningarna bör engageras i detta arbete eftersom de ofta blir de första som får vetskap om att allt inte ligger rätt till i olika förvaltningar/arbetsplatser.
  • En välarbetad kompetensförsörjningsplan saknas i Vallentuna. Utan den kan vi inte öka beredskapen t.ex. vid stora pensionsavgångar, nya lagkrav eller marknadskrafter.
  • Återrapportering kring vakanser (befattning, längd osv) saknas idag. Hur många gånger har förvaltningarna varit mer eller mindre tvungna att vänta med tillsättningen av vakanta tjänster för att få budgeten att gå ihop? Vakanta tjänster betyder naturligtvis ökad arbetsbelastning för befintlig personal.
  • Vi behöver styrdokument inom lönebildning som alliansen föreslår ska utgå. Enl. alliansen fyller de inte något syfte. Vi tror att detta kan vara en av framgångsnycklar till att vända denna negativa trend. Kollektivavtalet visar ofta den lägsta ambitionsnivån och för att bli en attraktiv arbetsgivare behöver politiken fundera på hur vi kan bl.a. via lönepolitiken behålla och attrahera kompetent personal. Speciellt viktigt är detta i arbetet att ha fastpersonal och bli allt mindre beroende på konsulter.
  • Vi ska erbjuda heltidstjänster kombinerat med tillräcklig mycket personal så att man orkar jobba heltid. För slimmad organisation tär på krafterna och leder till sjukskrivningar samtidigt som det leder till att man orkar inte utveckla sitt arbete.
  • Utveckla möjligheten till reell kompetensutveckling för intresserade vid sidan av arbetet. Vårt exempel är uppdragsutbildning för barnskötare som vill utbilda sig till bristyrket förskollärare. Personalvård, företagshälsovård osv. är också områden där en översyn behövs.

Det här är bara ett axplock av allt som behöver göras för att Vallentuna ska på riktigt bli en attraktiv arbetsgivare. Det krävs målmedvetet arbete under längre tid. Socialdemokraterna är beredda att påbörja arbete på hösten 2018 efter valet.

facebook Twitter Email