Flyttkarusellen eller Historien om när Kulturskolan stympades

Det finns en skola i Vallentuna där alla barn och ungdomar som vill uttrycka sig genom estetiska former är välkomna. Det är vår fina kulturskola. Kulturskolan har en omfattande verksamhet som uppfyller sitt uppdrag mer än väl. Det här är en viktig verksamhet, som ger möjlighet för en växande person att bli uppskattad och sedd.

Det oroar oss att se den utveckling som har lett fram till att kulturskolans verksamhet riskerar att stympas och kringskäras. Redan under våren och sommaren 2022 kommer Kulturskolan att vräkas från en stor del av sina lokaler, som varit ägnade åt bland annat rockgrupper och pianospel.

Låt oss gå tillbaka några år.
Vallentunas kommunalhus byggdes och ägdes av Vallentuna kommun. Den borgerliga majoriteten ansåg så småningom att kommunen inte skulle ägna sig åt att vara fastighetsägare och sålde en stor del av sitt fastighetsbestånd i centrum och hyrde de lokaler som tidigare varit kommunens. Kommunen blev hyresgäster i sitt eget kommunalhus. Åren gick och det uppenbarades att det inte alltid är så förmånligt att konkurrensutsätta kommunal verksamhet eller hyra lokaler av privata fastighetsägare. Marknadshyrorna skenade. Det blev plötsligt väldigt dyrt att vara hyresgäster i kommunalhuset. Det som därpå följde är delvis höljt i dunkel, men med extrem snabb politisk handläggning togs beslutet att bygga om övre delen av Vallentuna gymnasium till ett kommunkontor.

Socialdemokraterna var det enda parti som reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. I kommunfullmäktige, några månader senare, reserverade sig även Vänsterpartiet mot beslutet om investeringsbidrag inför flytten. Vi ansåg att det var ogenomtänkt. Det saknades konsekvensanalyser, tillräcklig ekonomisk kalkyl och en långsiktig plan. Alla andra partier i kommunfullmäktige tyckte att det verkade vara en bra idé. Följden blev att Vallentuna Friskola, som sedan länge bedrivit skolverksamhet i fastigheten, inte skulle få plats längre.

Kanske fanns det en noga uträknad plan, kanske inte. Sedan länge har det funnits en vilja i den politiska majoriteten att lägga ner exempelvis Karlbergskolan. Den har varit mögelangripen, oändamålsenlig, eller bara olönsam – anledningarna som givits för flytt och nedläggning har varit olika.

Föräldrar och boende i området har kämpat för sin skola. Vi trodde nog alla att den skulle få vara kvar. Men nu skulle Karlbergskolans elever flytta till det som tidigare var Hjälmstaskolan, så att Vallentuna Friskola skulle kunna flytta in. Då uppstod ännu ett problem. Hjälmstaskolans lokaler skulle inte räcka för att inhysa eleverna från Karlberg.

Vad tror ni hände sen?
Någon gång under hösten 2021 blev det ändå uppenbart att en kvadratmeter är en kvadratmeter. Knuffeffekten som påverkade flera verksamheter skulle leda till att något skulle få stryka på foten. Det blev Kulturskolan.

Vi har alltid varit stolta över vår Kulturskola. Trots den magra kommunala budgeten de får hittar de medel på annat håll som de omsätter i spännande projekt och skapande aktiviteter i alla kommundelar. De lyckas, genom att även söka vartenda statligt bidrag de kan, bygga en fantastisk verksamhet. Hela kulturförvaltningen gör sitt bästa för att ansöka om statliga bidrag och andra icke kommunala medel för att vi i Vallentuna ska få en bra kulturverksamhet.

Nu vet inte vi vad det underliggande, slutgiltiga målet är för den kommun som påstår sig ha modet att gå före. Kanske är det att konkurrensutsätta Kulturskolan, att splittra verksamheten eller helt enkelt inleda en nedläggning eller sammanslagning med andra kommuner.

Vi är bekymrade på riktigt. Kulturskolan ger barn och ungdomar en meningsfull fritid. De nås av en konstnärlig bredd som kommer hela samhället till del. Vi har sett hur kommunala barn- och ungdomsverksamheter i Vallentuna lagts ner en efter en. Samtidigt ser vi ökade problem med ungdomskriminalitet och gängvåld ute i samhället. Det måste finnas alternativ.

Sedan undrar vi om Norra Karlslundsskolan nu ska få byta tillbaka till att heta Hjälmstaskolan, Vad är det för vits att ha en Norra när det inte längre finns en Södra? (Vi undrar också var Karlslund egentligen ligger).

Monique Nilsfors (S), andre vice ordförande i Kulturnämnden
Felix Gravél (S), ledamot i Kulturnämnden

facebook Twitter Email