Vår stadsbyggnadspolitik för Vallentuna

I Vallentuna möts Stockholms mer tätbebyggda delar och norra Stockholms landsbygd vilket ger Vallentuna särskilda kvalitéer med en ”närhet” till både storstadsområdets utbud och samtidigt till natur och rekreation. Att utveckla Vallentuna innebär att vi dels värnar det obebyggda landskapet utanför tätorterna samtidigt som vi ger fler chansen till en bra bostad, bättre service och social samvaro i våra tätorter.

Utveckling av kollektivtrafiken och samarbetet över kommungränserna gör Stockholmsregionens utbud av arbetstillfällen, utbildning och nöjen ännu mer tillgängligt för Vallentunaborna. Näringslivets utveckling och alla de värden som företagandet bidrar med måste vara ständigt närvarande i planeringen och en proaktiv dialog gör att rätt förutsättningar finns vid rätt tidpunkt för nya och växande företag. Utvecklingen av våra tätorter gör vardagslivet lättare för invånarna och i det dagliga livet ska det vara nära till effektiv kollektivtrafik, barnens skola, affären och fritidsaktiviteterna. Detta utbud gynnas av att vi bygger tätare och möjliggör för en större resandeandel för gång, cykel och kollektivtrafik vilket är gynnsamt samhällsekonomiskt, för folkhälsan och miljön.

Socialdemokraterna vill att Vallentuna ska vara en plats med plats för mångfald och solidaritet. Samhällsplanering som främjar jämlikhet handlar om att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo bra i Vallentuna. Många människor har idag inte råd att bo i Vallentuna, detta måste vi ändra på!

Jämlika möjligheter att ta del av våra offentliga rum handlar om att undanröja fysiska och mentala barriärer i stadsmiljön. Trygghet är en grundläggande faktor och främjas av välvårdade miljöer, estetik och komfort. Inbjudande offentliga miljöer befolkas av en blandning av människor vilket i sin tur stärker känslan av trygghet.

Jämlikhet handlar också om jämställdhet mellan kvinnor och män. Framför allt många kvinnor upplever idag otrygghet i offentliga miljöer men också innanför hemmets väggar. Samhällsplaneringen behöver stärka kvinnors möjligheter att få skydd och möjlighet att skydda sig själva och sina barn. Det behöver finnas bostäder som socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor har råd att flytta till när de behöver lämna en destruktiv relation. Bostadsområden behöver byggas med en mänsklig skala där det finns möjlighet att känna igen och bygga relationer till sina grannar. Grannskap där medmänniskor ges möjlighet att ta hand om varandra när det behövs som mest.

Hållbar samhällsplanering innebär att vi inte bara ser till dagens behov utan också faktiskt tar ansvar för framtidens Vallentunabors möjlighet till ett gott liv. Eftersom den framtida utvecklingen av befolkning, infrastrukturbehov och verksamheter är svår att förutspå måste all planering vara anpassningsbar på minst 50 års sikt eller mer. Det vi förstör eller omformar för att kunna exploatera kan vara omöjligt att återskapa eller förändra för att kunna tillgodose idag okända behov. Vi måste ha marginaler för vad framtiden innebär.

För att åstadkomma hållbar samhällsplanering måste alla samhällets aktörer och invånare göras delaktiga och engagerade i arbetet. Dialog, öppenhet och samarbete är avgörande. Ambitionen måste vara att aktivt nå ut till olika grupper så de som vanligtvis inte har mycket inflytande och makt i samhället blir involverade i dialogen.

facebook Twitter Email