Budgetförslag 2024-2026

Läs hela vårt budgetförslag för 2024-2026

EN NY RIKTNING FÖR VALLENTUNA

Vallentuna är fantastiskt, med alla förutsättningar att vara Sveriges bästa kommun att bo och leva i.

Men idag styrs Vallentuna i en annan riktning, som sker på bekostnad av våra barns bästa.

Därför måste Vallentuna byta riktning och bli en kommun som håller ihop, en kommun där alla invånare har en likvärdig tillgång till skola, vård och omsorg.

De skattepengar kommunen har att förvalta är invånarnas pengar och vid varje beslut måste vi väga varje skattekrona på guldvåg och se till att våra skattepengar används ändamålsenligt och effektivt för hela Vallentunas bästa. Den demografiska utvecklingen med färre barn och fler äldre som blir äldre kräver att skattepengarna används klokare för utveckla kvalitén i de skattefinansierade verksamheterna.

Utrymme för effektiviseringar kan finnas framförallt inom de administrativa och verksamhetsstödjade delarna i kommunens organisation. Om effektiviseringar i kärnverksamheterna ska genomföras så får det inte sänka kraven på omfattning eller kvalité, det ska vara effektiviseringar på riktigt, inte kamouflerade besparingsåtgärder.

För inte tvingas sänka kvalitén inom vård, skola och omsorg, utan istället kunna förbättra den, väljer Socialdemokraterna att öka skatteuttaget med 10 öre samt minskar balanskravets resultat till ett minimum (+1 krona).

Därför föreslår Socialdemokraterna bland annat att:

 • uppräkningen för löner och priser höjs från 50% till 100%
 • införa avgiftsfria trygghetslarm
 • bemanningen inom äldreomsorgen förbättras
 • alla som bor i särskilt boende får rätt till 30 minuters utevistelse per dag
 • skolpengsbeloppen totalt höjs med i genomsnitt 10%
 • landsbygdsskolorna och resursskolorna får ett extra bidrag för sin verksamhet
 • nolltaxa för föreningars ungdomsverksamhet införs
 • kulturskolans avgifter halveras med målet ”en avgiftsfri kulturskola”
 • det anläggs en konstfrusen isbana i Kårsta
 • en hall för friidrott och fotboll uppförs
 • kulturskolan får en verksamhetsanpassad ”kulturskolebyggnad”
 • ett biståndsbedömt mellanboende byggs

Läs hela vårt budgetförslag för 2024-2026

facebook Twitter Email