Kommunplan och budget för 2023-2025

Idag presenterar Socialdemokraterna i Vallentuna sitt förslag till budget för ett bättre Vallentuna.

Vi Socialdemokrater vill ha en trygg välfärd som det går att lita på.

Vi vill se ett starkare samhälle, med mer resurser till skolan, sjukvården och övrig omsorg.

Vi tycker att kommunen kan styras bättre än den görs idag. Idag begränsas allt för många Vallentunabors möjligheter i livet. Alla elever ska ha samma chans att klara skolan.

Vallentunaborna ska få det lättare att få livet att gå ihop.

Utbyggnaden inom kommunen ska främja utvecklingen av service, affärer och kollektivtrafik.Även tillgången till naturen ska underlättas. Alla Vallentunabor, inklusive våra äldre, ska kunna leva ett aktivt, rikt och värdigt liv.

Vallentuna ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett Vallentuna för alla.

VÅRT VALLENTUNA KAN BÄTTRE

Därför föreslår vi att:

  • skattesatsen återställs till 19 kronor
  • kommunstyrelsens oförutsedda medel halveras
  • för 2023 och 2024 så höjs uppräkningen för löner och priser från 50% till 100%, undantagetkommunledningskontoret
  • elevhälsan förstärks
  • tillföra ”resursskolor” och skolor utanför centralorten extra medel
  • simskolan ska vara avgiftsfri nolltaxa för föreningars ungdomsverksamhet
  • kulturskolans avgifter halveras med målet ”en avgiftsfri kulturskola”
  • det anläggs en konstfrusen isbana i Kårsta
  • en hall för friidrott och fotboll uppförs
  • kulturskolan får ”egna” verksamhetsanpassade lokaler – en ny ”kulturskolebyggnad”

Läs mer om vårt budgetalternativ

facebook Twitter Email