Budgetförslag 2023-2025

Läs hela vårt budgetförslag för 2023-2025

SOCIALDEMOKRATERNA KOMMUNPLAN FÖR ETT VALLENTUNA SOM KAN BÄTTRE

Flera års effektiviseringar som har inneburit besparingar och nedskärningar på samtliga verksamheter i kommunen har nu nått en gräns. Kommunen kan idag inte ge invånarna den service som man kan begära.

Framförallt vård, skola och omsorg har fått en omöjlig uppgift när de ekonomiska ramarna urholkats så mycket att de inte kan ge våra barn och äldre det de har rätt till.

Ett överskottsmål på 3% över en konjunkturperiod är ett rimligt finansiellt mål, men inte enstaka år och framförallt inte i en tid med mycket försämrade ekonomiska förutsättningar, som vi nu ser framför oss för 2023. Vi väljer därför att förutom att återgå till 19 kronor i skatteuttag också minska kommunens sparande de närmaste åren till ett minimum.

Kommunens finansiella ställning är mycket stark efter flera års stora överskott som ger utrymme att ge nämnderna ekonomiska ramar som räknas upp så att de kan fortsätta bedriva en verksamhet utan nerdragningar – besparingar som annars skulle drabba de svagaste hårdast.

DET INNEBÄR BL.A. ATT:

  • elevhälsan förstärks
  • ”resursskolor” och skolor utanför centralorten tillförs extra medel
  • simskolan ska vara avgiftsfri
  • nolltaxa för föreningars ungdomsverksamhet
  • kulturskolans avgifter halveras med målet ”en avgiftsfri kulturskola”
  • det anläggs en konstfrusen isbana i Kårsta
  • en hall för friidrott och fotboll uppförs
  • kulturskolan får ”egna” verksamhetsanpassade lokaler – en ny ”kulturskolebyggnad”

Läs hela vårt budgetförslag för 2023-2025

facebook Twitter Email