Vad har Socialdemokraterna då gjort sedan valet 2014

Mandatperioden är halvvägs. Socialdemokraterna har drivit följande frågor:

Motioner

I parentes syns hur den just nu styrande alliansen har bemött våra S-förslag.

Avslag = nej
Besvarad = görs redan eller tänker göra någon gång oklart när
Bifall= ja

2014 föreslog vi:

 1. att kommunen skulle ingå i LEADER, delvis EU-finansierat landsbygdsutvecklingsprojekt (29/9-14 avslag)
 2. att skolornas ekonomiska ramar ska ses över (15/12-14 besvarad)
 3. att alla kommunala skollokaler kartläggs och att det sedan tas fram kort- och långsiktiga underhållsplaner (bifall 15/12-14)
 4. att allmänhetens frågestund planeras in vid varje kommunfullmäktigemöte (31/8-15 avslag)
 5. att nya förskolelokaler till Videgårdens förskola byggs på den plats där förskolan Åbygläntan tidigare fanns (18/4-16 avslag)
 6. att behovet av ändamålsenliga förvaltningslokaler och lokaler för kulturskolans verksamhet utreds (23/11-15 besvarad)

2015 föreslog vi:

 1. att Vallentuna marknadsförs som Destination Vallentuna/ Visit Vallentuna (15/2-16 besvarad)
 2. att strategi och plan tas fram för besöksnäringen i Vallentuna (15/2-16 avslag)
 3. att en kommunal lekpark anläggs (18/4-16 besvarad)
 4. att en kompetensförsörjningsplan för kommunens olika verksamhetsområden tas fram (14/3-16 besvarad)
 5. att en modern digital mötesteknik införskaffas (12/12-16 besvarad)
 6. att nya parkeringsplatser ordnas vid Väsbygården (12/9-16 avslag)
 7. att en översyn görs av kommunens rutiner för inköp och upphandling (9/5-16, besvarad och avslag, flera att-satser)
 8. att möjligheterna att ha en inomhushall för friidrott och fotboll utreds (inget svar ännu)

2016 föreslog vi:

 1. att möjlighet ges för barn att delta i förskolans verksamhet upp till 30 h/vecka vid föräldraledighet eller arbetslöshet (inget svar ännu)
 2. att åtgärdsplan för deponierna tas fram (24/10-16 besvarad)
 3. att alternativa placeringar för Aerosol utreds inom kommunen för att möjliggöra bostäder nära kollektivtrafik (12/12-16 besvarad)
 4. att möjligheterna att bygga sk. ”Kombohus” (= färdigprojekterade  flerfamiljshus till ett fast pris)  i Vallentuna undersöks (inget svar ännu)
 5. att statens satsning på gratis sommarlovsaktiviteter redovisas (inget svar ännu)
 6. att en hundrastgård byggs (inget svar ännu)
 7. att det utreds och utbildas personal innan lagen om barnkonventionen införs (inget svar ännu)
 8. att en uppföljning av kommunens  kostpolicy görs (inget svar ännu)
 9. att Kvarnbadet tillgängliggörs för funktionsnedsatta (inget svar ännu)
 10. att fysisk aktivitet införs varje dag i skolan (inget svar ännu)
 11. att en föreningsgala ordnas årligen (inget svar ännu)
 12. att ett förslag om åtgärder tas fram för att öka förskollärartätheten i Vallentuna (inget svar ännu)

Vi har också ställt följande frågor/ interpellationsfrågor till alliansen:

Hur alliansen har svarat kan ni se på webbsändningarna på kommunens hemsida vallentuna.se

 1. om belysningen på anslutningsvägen från Lindholmsvägen till Veda ridskola
 2. om en grönplan som kommunen fortfarande saknar
 3. om hörselslingorna som inte fungerar t.ex. i Kulturrummet och Vallentuna Teater
 4. om åtgärderna för bättre folkhälsa
 5. om kommunens hemtjänst har fått varma vinterkläder
 6. om Väsbygårdens inneträdgård
 7. om dikesrensning av Ormsta- och Snapptunaån
 8. om informationen i flyktingfrågan
 9. om skolwebbplattformen
 10. om ishallsdriftsstopp i december 2015
 11. om hur driftstopp i ishall kan undvikas i framtiden
 12. om testamentsgåvan från Lars Johansson 2012 till en lekplats/aktivitetspunkt
 13. om kommunal lönesatsning till matematiklärare
 14. om alliansen kommer att använda alla medel att få fler hyresrätter och ge ägardirektiv till kommunala bostadsbolaget att börja bygga
 15. om varför alliansen inte släpper fram grönplaneförslaget till politisk behandling och beslut
 16. om varför Vallentuna inte erbjuder boende till äldre som känner att de inte vill, orkar eller vågar bo kvar hemma
 17. om alliansens prioriteringar när det gäller skoletableringar
 18. om skolbibliotek i Vallentuna skolor
 19. om fornlämningar i Vallentuna
 20. om skolfrånvaron
 21. om nedläggningen av förskolan i Lovisedal
facebook Twitter Email