Budgetförslag 2022-2024

Välfärden först för Vallentunas bästa!

Läs hela vårt budgetförslag för 2022-2024

SOCIALDEMOKRATERNA I VALLENTUNAS PRIORITERINGAR FÖR ETT BÄTTRE VALLENTUNA

Flera års effektiviseringar som har inneburit besparingar och nedskärningar på samtliga verksamheter i kommunen har nu nått en gräns. Kommunen kan idag inte ge invånarna den service som man kan begära.

Framförallt vård, skola och omsorg har fått en omöjlig uppgift när de ekonomiska ramarna urholkats så mycket att de inte kan ge våra barn och äldre det de har rätt till. Sett till Vallentunas geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar så är en kommunalskatt på 19 kronor inte tillräckligt för att kunna infria kommunens del i samhällskontraktet.

Socialdemokraterna i Vallentuna väljer därför att öka kommunens skatteintäkter med 48 miljoner kronor vilket motsvaras av en höjning av kommunalskatten med 50 öre. Tillsammans med de stora extra statsbidragen som vår regering tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslagit, så ger det möjligheten till att göra en riktig satsning på våra prioriterade områden.

Ett överskottsmål på 3% över en konjunkturperiod är ett rimligt finansiellt mål, men inte enstaka år och framförallt inte i en tid med försämrade ekonomiska förutsättningar, som vi nu ser framför oss för 2022.

Sammantaget så innebär det att jämfört med budget för innevarande år så utökas driftbudgeten för socialnämnden med 51,3 miljoner och för barn- och ungdomsnämnden med 32,6 miljoner. Övriga nämnder får sina ekonomiska ramar uppräknade så att de kan bedriva en verksamhet som stämmer överens med de krav som våra invånare har på kommunal service.

DET GER NÄMNDERNA RESURSER ATT:

Barn- och ungdomsnämnden

 • Utöka struktur- och lokaliseringsbidragen för skolor på landsbygden och socioekonomiskt förfördelade.
 • Förstärka elevhälsans verksamhet för att möta den psykiska ohälsan som ökar bland våra barn och ungdomar i Vallentuna
 • Möjligheten och rätten till skolskjuts ska vara oförändrad mot tidigare år
 • Modersmålsundervisning bibehålls i sin tidigare omfattning och kvalité
 • Utöka kompetensutvecklingen för pedagogisk personal inom förskola och grundskola
 • Öka personal-/lärartätheten i förskola, grundskola och fritidsverksamheten

Utbildningsnämnden

 • Förstärka kommunens aktivitetsansvar för unga mellan 16-19 år
 • Utöka vuxenutbildningen inkl. SFI, så alla som behöver kan vidareutbilda sig, t.ex. för att ge möjlighet till nya karriärvägar

Socialnämnden

 • Ge personalen rimliga arbetstider, heltidsanställningar och god arbetsmiljö med fortsatt god kompetensförsörjning.
 • Ge boende och användare av hemtjänsten bättre möjlighet till utevistelse och promenader efter behov med kultur och sinnliga upplevelser.
 • Införa professionella demensteam.
 • Ge god service till anhörigstöd och tekniska hjälpmedel t.ex. hörselkonsulenter.
 • Arbeta förebyggande när det gäller ensamhet, fallolyckor, suicid och våld i nära relationer
 • Bedriva en ”daglig verksamhet” av god kvalitet
 • Beslut som påverkar kvaliteten i familjerna och patienterna/klienterna ska fattas med en generös inställning
 • Ge stöd och coachning till barn och föräldrar/anhöriga med neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Erbjuda boenden för att avlasta barn och föräldrar
 • Förbättra det ekonomiska stödet till Kvinno- och Tjejjourerna samt Brottsofferjouren
 • Öka satsningen på arbetet med drogprevention

Fritidsnämnden

 • Erbjuda alla barn avgiftsfri simskola
 • Införa nolltaxa i våra anläggningar och hallar för ungdomsverksamhet
 • Utveckla tillgänglighet och nya ”anläggningar”, t.ex. konstfrusen isbana, konstsnöspår och friidrotts-/fotbollshall
 • Ungdomsgårdarnas besökstal ska upp samt drogprevention och fältassistenter.
 • Utveckla Träffpunkterna och deras verksamheter
 • Ge bidrag och stöd till föreningsutveckling och specifika projekt

Kulturnämnden

 • Bibehållna öppettider på biblioteken
 • Halvera kulturskoleavgifterna
 • Bygga ut och tillgänglighetsanpassa kulturskolelokalerna
 • Starta kurser i slöjd och spelutveckling
 • Höja bidragen till studie-/cirkelverksamheter

Bygg- och miljötillsynsnämnden

 • Ge mer resurser till miljö- och hälsoinspektion (bl.a. enskilda avlopp)
 • Genomföra bostadsanpassningar direkt när det behövs utan onödig byråkrati

Läs hela vårt budgetförslag för 2022-2024

facebook Twitter Email